تبلیغات
**حیوانات** - نژاد سگ


**حیوانات**


نژاد سگ
سه شنبه 24 خرداد 1384

 


انواع نژادهای سگ

Basset Hound

باست هاوند

Blood Hound

بلاد هاوند

English Foxhound

فاكس هاوند انگلیسی

Grey Hound

گری هاوند

Pointer

پوینتر

Irish Setter

ستر ایرلندی

English Setter

ستر انگلیسی

American Cocker Spaniel

كوكراسپانیل آمریكائی

English Cocker Spaniel

انگلیش كوكر اسپانیل

English Springer Spaniel

انكلیش اسپرینگر اسپانیل

Golden Retriever

گولدن رترپور

Labrador Retriever

لابرادور رتریور

Bearded Collies

كولی ریش دار   

Old English Sheepdog

سگ گله انگلیسی

Briard

بریارد

Belgian Sheepdog

سگ گله بلژیكی

German Shepherd

ژرمن شپهرد

Samoyed

ساموئید

Alaskan Malamute

مالاموت آلاسكائی

Siberian Husky

هاسكی سیبری

Pinscher

پینچر

Doberman

دوبرمن

Saint Bernard

سنت برنارد

Great Dane

گریت دین 

Shih-Tzu

شی تسو

Lhasa Apso

لهسا آپسو   

Tibetan Spaniel

اسپانیل تبتی

Tibetan Terrier

تریر تبتی

Shar-Pei

شارپی

Bichon Frise

بیچون فریز

Miniature Poodle

پودل مینیاتور

Toy Poodle

توی پودل 

Standard Poodle

پودل استاندارد

Schnauzer

اشناوزر

Shiba Inu

شیبا اینو 

Chow Chow

چوچو

Japanese Spitz

اشپیتز ژاپنی

German spitz

اشپیتز آلمانی

Dalmatian

دالماسین

Boston Terrier

بوستون تریر

French Bulldog

بولداگ فرانسوی
نوشته شده توسط فرزین در سه شنبه 24 خرداد 1384 و ساعت 10:06 ق.ظ
Desined By Mohamad + Alireza