تبلیغات
**حیوانات** - مار


**حیوانات**


مار
دوشنبه 1 فروردین 1384
<:P:>

همه مارها زهر آگین نیستند

 

 

همه مارها زهر آگین نیستند

بسیاری از مردم به هنگام رویایی با هرگونه مار بخاطر ترس از مارگزیدگی به هر وسیله ممکن سعی می کنند مار بیچاره را از پای در آورند وحتی به این موضوع توجه ندارند که از بین 3000 نوع مار که در سراسر دنیا وجود دارند تنها 200 نوع از آنها سمی هستند. از میان مارهای سمی میتوان به گروه Elapides(شامل مار مرجانی ، مار کبری و مار مامبا ) و گروه crotalidac یا افعی (از جمله مار زنگی یا Pitvipers)    به عنوان عامل اصلی بیشتر گزیدگی ها اشاره نمود.مشخصه افعی ها که عامل بیش از90 درصد مارگزیدگی ها هستند، یک فرورفتگی در دو طرف سر و در جلوی چشم هاست.این فرورفتگی ها دارای گیرنده های حساس به گرما بوده و حیوان را قادر می سازد تا حتی در شب نیز طعمه خود را شناسایی کرده و نیش بزند. بطور کلی مارهای سمی را میتوان به وسیله برخی از ویژگی های ظاهری آنها از انواع غیر سمی بازشناسی کرد. برخی از این ویژگیها عبارتند از:

1- سر مارهای سمی مثلثی شکل و در انواع غیر سمی نیمه بیضی و بدون زاویه است.

2-  محل گزش مارهای سمی با دو سوراخ  اصلی ( محل فرو رفتن نیش) و در مارهای غیر سمی به صورت دو ردیف هلالی شکل ( محل فرورفتن دندانها) مشخص می شود.

3 -  مارهای غیر سمی مردمک مدور و مارهای سمی مردمک بیضی شکل دارند( البته مردمک مار مرجانی هم مدور است ولی وجود حلقه های پهن و رنگین در سراسر بدنش آن را به خوبی مشخص می کند )

 
نوشته شده توسط فرزین در دوشنبه 1 فروردین 1384 و ساعت 07:03 ق.ظ
Desined By Mohamad + Alireza